Kính gôûi: Quyù khaùch haøng.

 

Naêm 2012 Coâng ty Thaønh Nhaân TNE böôùc vaøo naêm thöù 18 trong söï nghieäp saûn xuaát Ñeøn Y Teá. Xin traân troïng caûm ôn quyù khaùch haøng ñaõ ñoùng goùp yù kieán, chia seû, uûng hoä mua baùn vôùi chuùng toâi chaëng ñöôøng qua baèng lôøi chaân thaønh saâu saéc nhaát.

18 naêm lieân tuïc ñaàu tö phaùt trieån ñoåi môùi ôû Thaønh Nhaân TNE. Baèng söï uûng hoä cuûa quyù khaùch, saûn phaåm ñeøn                     ñaõ ñi ñeán nhieàu gia ñình, beänh vieän, cô sôû thaåm myõ …Ñaëc bieät  laø caùc  beänh  vieän  tieâu  chuaån  khoù  tính  nhö:  Quoác teá  Columbia, Quoác  teá haïnh phuùc, Chôï raãy, 108 … vaø  caùc nöôùc  giaøu. Thöông hieäu saûn phaåm trôû neân vöøa chuyeân nghieäp vöøa phoå bieán.

Höôùng tôùi kyû nieäm 20 naêm ngaøy saûn xuaát ra saûn phaåm ñaàu tieân – Toaøn theå nhaân vieân Thaønh Nhaân TNE ñang ra söùc thöïc hieän saûn xuaát quy trình Kansai nhaèm ñem laïi cho khaùch haøng saûn phaåm toát nhaát, an toaøn ñoàng thôøi giaù thaønh reû. Höùa heïn thôøi gian tôùi seõ coù caùc saûn phaåm môùi, haøm löôïng chaát xaùm cao.

Moät laàn nöõa, xin caûm ôn quyù khaùch. Kính chuùc moät naêm môùi vui veû haïnh phuùc vaø thònh vöôïng.

                                                                

  COÂNG TY THAØNH NHAÂN TNE

Tin tức & Sự kiện liên quan